Historie a interpretace Bible

Centrum excelence „Historie a interpretace Bible“ vzniklo 1. ledna 2012 jako projekt č. P401/12/G168 podporovaný Grantovou agenturou České republiky; jeho nositelem je Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta.

Projekt je postaven na spolupráci Centra biblických studií a Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, některých specialistů z Českého egyptologického ústavu (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) a z Katolické teologické fakulty (Univerzita Karlova). Všechny tyto instituce zároveň v rámci projektu spolupracují se svými partnerskými vědeckými institucemi v zahraničí.

Cílem tohoto mezioborového projektu je přispět k objasnění procesu, v němž se biblické texty, které samy vznikaly pod vlivem dějinných okolností, staly významným formujícím vlivem při vzniku nových kulturních tradic. Badatelé různých zaměření v rámci projektu analyzují vybraná témata týkající se biblických textů, jejich kontextu a působení v časovém období od pozdní doby bronzové dodnes. V rámci projektu budou zpracovány edice a databáze primárních historických pramenů na mezinárodní úrovni, a do českojazyčného prostředí projekt přinese další základní referenční nástroje k pochopení a výkladu Bible (edice, komentáře, tématické studie).

Projekt se profiluje ve třech perspektivách: vznik, transmise a interpretace biblických textů. Každý z těchto tří aspektů představuje v kontextu biblických studií mnohovrstevnaté badatelské pole, které zahrnuje témata jako např. hmotná produkce textů a jejich kulturní prostředí, politický kontext a dějinné události, vzdělávání písařů, vztahy mezi různými jazykovými prostředími, vztahy mezi různými teologickými koncepty, atd. Tato skutečnost vyžaduje interdisciplinární přístup. Proto se na projektu podílejí vědci z těchto vědních oborů: teologie, historie, dějiny filozofie; dále pak akkadská, hebrejská, řecká, koptská, a latinská filologie a lingvistika, klínopisná a severozápadní semitská epigrafika, dějiny starověkého Předního východu, biblická exegeze, teoretická reflexe o historiografii a teorie překladu.

Projekt je strukturován do pěti sekcí napříč spolupracujícími institucemi:

1.  Svět hebrejské bible: epigrafika a dějiny Levanty, Mezopotámie a Egypta v 2. a 1. tisíciletí před Kristem

    1.1 Levantská epigrafika pozdní doby bronzové (15.-12. stol. př. Kr.)

    1.2 Aramejská epigrafika 1. tisíciletí př. Kr., do 1. stol. po Kr.

2.  Starozákonní studia

3.  Novozákonní studia

4.  Interpretace Bible v raném křesťanství

    4.1 Interpretace bible ve spisech řeckých a latinských církevních Otců

    4.2 Interpretace Bible v apokryfních, apoštolských a ostatních starocírkevních spisech

    4.3 Interpretace Bible v koptských spisech

5.  Překlady Bible

    5.1 Řecké překlady Starého zákona

    5.2 České překlady Bible